پاداش هنگفت النصر برای بنیادکار در صورت شکست پرسپولیس