استفاده از ظرفیت‌هاي موجود سازندگان توانمند ایرانی از راهبردهای مهم دولت تدبیر و امید است