عذرخواهی رسمی تشکل تدبیر و امید از بسیج دانشجویی در دانشگاه شهید باهنر کرمان