اقتدار سیاسی و ثبات اقتصادی کشورها در گرو توسعه فناوری است