دومین جلسه ستاد انتخابات کشور به ریاست مقیمی برگزار شد