این معلم پرورشی فارغ‌التحصیل مکتب جانبازی و شهادت است