دادگاه حکم تخلیه و مزایده محموله کشتی مرسک را صادر کرد