مدیر پالرمو: تکلیف دیبالا تا 15 روز آینده مشخص می شود