دولت چین مسلمانان این کشور را مجبور به فروش کالاهای حرام کرد