خسارت سرمازدگی محصولات کشاورزی نهاوند به ۱۲۴ میلیارد تومان رسید