سران رژیم سعودی باید مثل جنایتکاران نازی محاکمه شوند/ سخنان آمریکا‌یی‌ها با ادعاهای روزهای نخست مذ