دهمین دوره جایزه افضلی پور در دانشگاه شهید باهنر برگزار شد