یدیعوت آحارانوت: فرود هواپیمای سعودی در فرودگاه بن ...