شهریان ازفدراسیون ها خواست برای رفع تبعیض بین ورزش زنان و مردان تلاش کنند