مدیرکل حفاظت محیط زیست: مدیریت پسماند در شرق استان تهران وضع مطلوبی ندارد