معاون رییس جمهوری از معاون استاندار چهارمحال و بختیاری تقدیر کرد