از تابلوی نقاشی 220 میلیارد تومانی تا آغاز فاز جدید تغییرات در تلویزیون/ یگ گفتگوی صریح با پیروز ارجمن