کلید واژه مصاحبه وزیر؛ چه کسانی قرار است امشب در استادیوم شعار بدهند؟!