دبیرکل فدراسیون فوتبال: فدراسیون از من خواست در این جلسه شرکت کنم