ارزش های دینی باید محور تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش قرار گیرد