اعتبارات کارگروه اجتماعی زنجان به ۲۲ میلیون ریال رسید