۹۸۰۰ مشترک به استفاده کنندگان از اینترنت پرسرعت اردستان افزوده شد