احتمال لغو مزایده چهارم استقلال و پرسپولیس/این نوع مزایده در شان ورزش و فوتبال نیست