بشار اسد: اردوغان خون‌ریز راه سلف عثمانی‌ خود را پیش گرفته است