خبرگزاری عربستان: اجرای حکم اعدام شهروند متهم به ...