رواج اخلاقیات در برنامه های کارگروه اجتماعی زنجان دیده شود