جلسات جداگانه نژادفلاح با کادر فنی، بازیکنان و مشوقین پرسپولیس