یارانه تولید تزریق شود/نقدینگی باشد واحدهای صنعتی یک میلیون شغل ایجاد می کنند