شهرداراهواز:اطلاعات لازم از تمام دستفروشان اهواز جمع آوری شد