کره جنوبی در جزایر مورد مناقشه با ژاپن مانور برگزار می کند