مایلی‌کهن بهتر است در فوتبال بماند و به انتقاداتش ادامه دهد