10 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده مشهد