اطمینان از برنده شدن در مزایده/ نماینده هدایتی در باشگاه پرسپولیس مستقر شد