راه اندازی اولین مرکز معاینه فنی ،ویژه ی خودروهای سنگین در اصفهان