معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از ایسنا بازدید کرد