چرا به مردم بگوییم از ماشینی استفاده کنند که وسط بزرگراه منفجر می شود؟!