به زودی برای آزادی «جسرالشغور» کمک و نیرو اعزام می‌شود