اعمال محدودیت در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی غیرقابل توجیه است