نامه تحلیلی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) به رییس جمهور