زنگنه:ورود هیات نفتی آمریکایی را شنیدم ولی تایید و تکذیب نمی کنم