برپایی نمایشگاه جشنواره ملی حرکت در دانشگاه پیام‌نور زنجان