خط سران فتنه به مدیران سینما رسید/تصویب شبانه اکران قاچاقی فیلم حامی فتنه