معاون عمرانی استاندار اردبیل خواستار تکمیل پروژه های نیمه تمام آبفای شهری شد