آل سعود برای حفظ حیات خود خدا را رها کرد و به آمریکا لبیک گفت