مانورهای امداد و نجات خوزستان بدون همکاری ادارات برگزار می شود