رفع تحریم به معنی رها کردن ساخت داخل نیست/ ساخت 10 قلم کالای صنعت نفت در کشور