طرح سوال از قالیباف به دلیل قانع نشدن از وضعیت هتل اسپیناس