بيش از ۷۰۰ ميليون تومان اعتبار پروژه‌هاي راه‌هاي روستايي اميديه