لزوم دورشدن از آموزش‌ غیرانتفاعی و حرکت به سمت دولتی شدن آن/آموزش و پرورش،عقبه نظام است