برگزاری کرسی آزاداندیشی در دانشکده علوم قرآنی خمین